Graduate students

DC3 Masato Kogure
DC3 Michinori Yokoi
DC2 Takaya Matsushita
MC2 Zhao Jing Jing
MC2 Mugabi Jophous IDRC
MC2 Tomohiro Ishi
MC2 Fumihiko Sakata
MC2 Shunji Tamaru
MC2 Shen JueMing
MC2 Takuma Nabeshima
MC2 Li Yuchen
MC1 Tomoyuki Ichinose
MC1 Fumi Koide
MC1 Ryota Nakamura
MC1 Asako Hirao

IDRC International Development Research Course


Undergraduate students

4th Yuki Ishiguchi
4th Hiroki Ueda
4th Ayaka Ono
4th Daigo Nakahata
3th Aine Rugwongprayoon G30