Graduate students

DC3 Kaori Bonkohara
DC2 Masato Kogure
DC2 Michinori Yokoi
DC1 Takaya Matsushita
MC2 Yuki Inaba
MC2 Zhu Qiuyue
MC2 Yasuhiro Sueyoshi
MC2 Saburo Tani
MC1 Tomohiro Ishi
MC1 Fumihiko Sakata
MC1 Shunji Tamaru
MC1 Zhao Jing Jing
MC1 Shen JueMing
MC1 Takuma Nabeshima
MC1 Mugabi Jophous IDRC
MC1 Li Yuchen

IDRC International Development Research Course


Undergraduate students

4th Tomoyuki Ichinose
4th Shiho Kuwada
4th Fumi Koide
4th Ryota Nakamura
4th Asako Hirao
4th Yuka Maruyama