Graduate students

DC3 Sayaka Nakaso (Nakatsu)
DC1 Kaori Bonkohara
DC1 Masato Kogure
DC1 Michinori Yokoi
MC2 Shota Kawabata
MC2 Tomoe Nakai
MC2 Tomomi Nakamura
MC2 Miki Masuo
MC2 Hiroki Yachigo
MC1 Jiang xi
MC1 Megumi Hayashi
RS Zhu Qiuyue
RS Mugabi Jophous
RS Zhao Jing Jing

RS Research Student


Undergraduate students

4th Yuki Inaba
4th Megumi Shimada
4th Yasuhiro Sueyoshi
4th Saburo Tani
4th Li Yuchen G30